EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Postet av Sverresborg Fotball den 31. Okt 2022

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 21.11.2022

Sverresborg Fotball inviterer til ekstra ordinært årsmøte digitalt, mandag 21.november kl 15:00.

Følgende link kan benyttes;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdlMDFmNDctODlkYi00YjllLWI3YzgtYjA0ZDU4M2NjNDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7e4170-8348-4aa4-bfae-06a3e1867469%22%2c%22Oid%22%3a%224cd171d3-8be6-48c3-9b62-853bb5956b94%22%7d

 

A picture containing clipart

Description automatically generated

 

  1. Sak – Oppløsning av Idrettslagsalliansen i SIF og nedleggelse av SIF. 

Årsmøtet i Sverresborg Fotball vedtar at Sverresborg Fotball skal ha rett til å benytte logo og navn, men at de på eget årsmøte kan vedta endringer både på navn og logo. Eiendeler som ligger i regnskapet til Sverresborg IF (allianseidrettslaget) overføres til Sverresborg fotball innen 01.05.2023 ref vedlagt avtale. Sverresborg Fotball beholder dagens registrering i Brønnøysundregistrene. Sverresborg Fotball fortsetter som medlem i Norges idrettsforbund og de særforbund som de er medlem av i dag. Dette vedtaket betinger likelydende vedtak på årsmøtene i hele alliansen.

 

  • Styret -